Thông tư số 10/2019 / TT-BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới hạn phơi nhiễm cho phép của 50 hóa chất tại nơi làm việc (Phần 1) (tiếng Việt)

Download GMSDS-Oct19-915.pdf — 9714.2021484375 KB