Ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng,tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐTTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030

Download GMSDS-July 21 - 13.pdf — 1500.9287109375 KB